железен орден за съвременно изкуство

С Железен орден ” ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ ” се награждават:

  • български граждани —артисти, обществени дейци, културни дейци, лекари и представители на духовенството, които имат изключително големи заслуги към развитието на съвременното изкуство и култура на Република България, както и към поддържане на духовното здраве и защита правата и свободата на човека.
  • чужди граждани — артисти, общественици и културни дейци, които имат изключително големи заслуги за двустранните отношения с Република България и за развитието на международното сътрудничество в областта на изкуството и културата, както и за защита на правата и свободата на човека.

(1)Президентът на „Фондация за съвременно изкуство ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ”награждава с ордени и медали.

(2) Орденът се връчва годишно на 1ви май

(3)Решение за награждаване с железен орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ се взема въз основа на мотивирано предложение от Българската академия на науките, от висшите училища, от Българския Червен кръст, от творчески и лекарски съюзи, сдружения и други организации с нестопанска цел, както и от инициативни комитети на граждани.

(4) Предложения за награждаване на чужди граждани с железен орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ се правят от министъра на външните работи, министъра на културата, или от упълномощени от тях представители

(5) Предложения за награждаване на български военни лица се правят от министъра на отбраната.

(6) Предложенията за награждаване трябва да съдържат подробно описание на дейността на лицето и мотивирано предложение за награждаване.

(7) На наградените лица заедно с ордените се връчват орденски книжки, подпечатани с печат а на фондацията .
(8) Наградените с ордени лица се вписват в “Дневник-регистър на наградените” към Фондацият
а.

 

процедура по приемане на предложенията за награждаване

предложения за награждаване /виж т.6/ се изпращат в печатен и електронен вид на адрес:

орден ВЕНЦИСЛАВ ЗАНКОВ
П.К.223
1618 София

и на e-mail: orden[at]zankov.info

с пощенско клеймо или дата на изпращане не по-късно от 5ти април
/за 2010 срокът за получаване на предложения се удължава до 20ти април/

печатните предложения не се връщат на подателите и остават за архива на фондацията, до който е осигурен публичен достъп