„Възможно-Невъзможно: и дейни проекти за естетизация на градската среда”

 • С ТОЛИЧНА ПРОГРАМА “КУЛТУРА” 2011 София 1000, пл.Славейков 4, тел.987 48 92, факс: 986 20 99 http://sofiaculture.bg/
 • Нов български университет: Централен фонд за стратегическо развитие към Настоятелството на НБУ
 • Център за култура и дебат „Червената къща”
 • Фондация за съвременно изкуство „Венцислав Занков”
 

През последните 20 години естетизацията на градските пространства в София с постоянни скулптурни и пластични композиции или е с неясен процедурен произход, което води до неясен естетически резултат и предназначение /пример: изложените по протежение на бул. „Евлоги и Христо Георгиеви пластики/ или е свързана със интерпретирането националното символно и историческо наследство. Малко са художествените образци, които да напомнят, че София е съвременен европейски град, който има не само архитектурно-историческо наследство, но и съвременно виждане за изкуство в градска и паркова среда .

Очевидна е потребността от актуализиране на виждането за ролята, мястото и значението на пластичните изкуства в публичното пространство, както и процедурите и критериите за неговото реализиране.

Чрез представянето в изложба на 10 идейни проекта с концепция, пластични решения и онагледяване чрез средствата на дигиталния монтаж присъствието им в градската среда на столицата:

 • Да предложи нови и оригинални идеи и концепции за пластична реализация в градската и паркова среда на столицата.
 • Да покаже нестандартни визуални решения за амортизирани публични пространства
 • Да покаже проекти с художествена стойност, които са извън тематичните задания за един или друг конкурсен паметник, с което да се опита да разшири тематичния кръг с нови задания и идеи.
 • Да покаже нови възможности на съвременната скулптура, съчетаваща традиция и актуалност извън декоративното мислене и украса.
 • Да предизвика дебат около процедурите и възможностите за издигане на предложения за проекти от страна на гражданството и отделни независими творци
 • Да повдигне въпроси около възможностите за финансиране на трайни естетически обекти в градската среда.
 • Да повиши обществената чувствителност към идеята за модерни публични градски пространства и осведомеността на гражданството и заинтерисованите професионалисти за процедурите по одобряване и реализация на проекти от пластичните изкуства в публичното пространство.

Директни и индиректни бенефициенти на проекта:

 • Студенти в областта на културата, изкуството, архитектурата
 • професионалната общност в лицето на индивидуални творци и обществени организации /СБХ и други/ архитекти
 • групи интересуващи се от изкуство
 • групи интересуващи се от градска среда.
 • Социолози
 • Културолози
 • Мениджъри в областта на културата и изкуството
 • Държавни и общински администратори в областта на културата, представители на местната власт в лицето на Столична община
 • Граждани с активно мнение за градската среда на София и нейното подобряване